Linke ja allikaid

Albi, K.,Laidvee,J., Papp, Ü.-M., Sepper, M.-L. (2010) Soolise võrdõiguslikkuse seadus kommenteeritud väljaanne. Juura, Tallinn.

Naised & Mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest (Mari-Liis Sepper). Sotsiaalministeerium, 2010

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku veebis on kättesaadavad teemalehed sooaspektidest hariduses ja teaduses.
https://volinik.ee/sul-on-huvi/teemalehed/

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I. Üldharidus
https://kompetentsikeskus.sm.ee/sites/default/files/featured_images/1-TEEMALEHT-%25C3%259Cldharidus.pdf

Võrdõigusvoliniku kodulehekülg: http://www.volinik.ee/