Sooline võrdõiguslikkus väärtusena

Sooline võrdõiguslikkus on üldine hüve ja üks Euroopa Liidu väärtustest.  See on soovitud arengutase ühiskonnas, mille poole püüdlemises ollakse rahvusvaheliselt kokku lepitud.  Soolise kihistumise vähendamine ja ühiskonna moderniseerumine on  pidev sotsiaalne ja poliitiline protsess.

Sooline võrdõiguslikkus tähendab lisaks nais- ja meessoost isikute võrdsetele õigustele ka nende võrdseid võimalusi, võrdset vastutust ja võrdseid kohustusi.

Sooline võrdõiguslikkus on küsimus võimusuhetest, naiste ja meeste, tüdrukute ja poiste suhetest.

Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et naistel ja meestel on ühiskonnas ühesugused võimalused, õigused ja kohustused sellistes valdkondades nagu

  • võim ja mõjujõud
  • majanduslik iseseisvus
  • ettevõtlus, töökohad ja töötingimused
  • vastutus kodu ja laste eest
  • vabadus elada oma elu soolise vägivallata

Eesti Põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava sätestavad põhihariduse ja gümnaasiumihariduse alusväärtused, sh hoolivuse, õigluse, inimväärikuse, sallivuse, keskkonna jätkusuutlikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse ning põhimõtte, et koolielu korraldamisel lähtutakse rahvusliku, rassilise, soolise ja muudel alustel võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest.

Sooline võrdõiguslikkus  kui väärtus tähendab, et oluliseks peetakse inimeste erilaadsust ja individuaalseid eeldusi, mitte soolist kuuluvust. Inimeste väärtuse ja staatuse hindamine soo alusel pärineb eelmistest sajanditest, kus naised olid seotud kodu- ja mehed koduvälise sfääriga. Näiteks ei peetud ju 100 aastat tagasi vajalikuks, et tütarlapsed üldse ülikooli pääseksid. Tänaseks on olukord selline, et kõrghariduse lõpetab pea kaks korda rohkem noori naisi kui mehi.

Soovitavaks ja väärtuslikuks on aga olukord, kus haridustulemused on võrdsed.

Sooline võrdõiguslikkus on demokraatia ja inimõiguste küsimus.

Sooline võrdõiguslikkus on küsimus õigustest, mida peab saama kasutada sõltumata soost või ootustest selle kohta, millised peaksid tüdrukud ja poisid olema ja mida nad peaksid tegema. Inimõigused on seotud inimeste võrdse väärtustamisega ning õigusega mitte olla koheldud halvemini oma nahavärvi, soo jm tegurite tõttu.